Prevencia - úlohy PDF Tlačiť

HLAVNÉ ÚLOHY

1. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa priebežne monitorovať správanie sa detí a ich zmeny.

2. Predchádzať, resp. riešiť prvé príznaky záškoláctva, problémového alebo agresívneho správania, šikanovania, fyzického alebo psychického týrania, delikvencie, zneužívania návykových látok, sexuálneho zneužívania, prejavov extrémizmu a pod.

3. Prevenciu drogových závislostí realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu.

4. V školskom poriadku vymedziť opatrenia proti šíreniu legálnych (tabak a alkohol) a nelegálnych drog v školskom prostredí. O týchto opatreniach pedagógovia oboznámia rodičov žiakov školy.

5. Koordinátor prevencie priebežne informovať rodičov o preventívnych aktivitách školy a možnostiach odbornej pomoci.

6. Realizovať prevenciu HIV/AIDS v súlade so schválenými učebnými osnovami, pravidelne uskutočňovať besedy s psychológom, resp. lekárom, vyhlasovať aktivity k Svetovému dňu boja proti HIV/AIDS.

7. Realizovať projekty a aktivity prevencie a eliminácie rizikového správania, delikvencie a kriminality, záškoláctva, bezpečného používania internetu, ako aj na podporu morálneho a právneho vedomia.

8. Uskutočňovať besedy s vyškolenými psychológmi z centier pedagogicko –psychologického poradenstva a prevencie o rizikách práce v zahraničí a prevencii pred neľudským zaobchádzaním.

9. Realizovať aktivity a programy na prevenciu civilizačných ochorení, na podporu telesného a duševného zdravia.

10. Pri realizácii preventívno – výchovných programov spolupracovať s odbornými zamestnancami centier pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, so Slovenským Červeným krížom, Ligou za duševné zdravie, Ligou proti rakovine a Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva tak, aby školské preventívne programy mali primeranú odbornú garanciu.

11. Efektívne spolupracovať s vedením školy, triednymi učiteľmi, výchovnou poradkyňou, ostatnými pedagógmi školy, peer aktivistami, rodičmi.

12. Vzdelávať sa v oblasti prevencie závislostí a iných sociálno-patologických javov.

13. Na hodinách etickej výchovy, občianskej náuky postupovať podľa programu Cesta k emocionálnej zrelosti a Program rozvoja osobnosti žiaka so zameraním na drogovú prevenciu.

 

 

Posledná úprava Utorok, 01 December 2009 00:28
 


generálny partner

www.eltek.com

partner

www.deltech.sk


partner

www.teslalh.sk


partner

www.hako.sk


partner

www.wegalh.sk

Dnes je:
Meniny má: Vladimír

Blahoželáme!


ŽILINSKÝ
samosprávny kraj

zriaďovateľ

Študentský preukaz ISIC/EURO26
Učiteľský preukaz ITIC